دکترای مدیریت تولید و عملیات - دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیئت علمی و رئیس سابق دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانجنوب (1394 - 1389)