سیدحسین حسینی، مدیرعامل

اطلاعات تماس

    تلفن همراه: 09364122857

  تلگرام: Dr_S_H_Hosseini@

  ایمیل: s.h.hosseini@samamsystem.com

 

   دانلود رزومه کامل

 

 تحصیلات

      دکتری (1389-1394)

  • مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تهران

       استاد راهنما: دکتر حامد شکوری گنجوی

       کارشناسی ارشد (1389-1386)

  • مهندسی صنایع-مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

       استاد راهنما: دکتر بهداد کیانی

 

 

فعالیت‌های پژوهشی

·         مقالات مجلات

[1]     Hossein Kiani, Seyed Hossein Hosseini, Farshid Abdi, 2018 “A Model to Investigate the Effect of Work Ethic Culture on Dynamics of Rework in Management of Projects”, Interdisciplinary Description of Complex Systems (INDECS), Vol. 16, NO. 1, pp. 40-59. DOI: 10.7906/indecs.16.1.3 . Available at: http://indecs.eu/2018/indecs2018-pp40-59.pdf

[2]    سید مازیار علوی، سید امیر آقایی، سید حسین حسینی، محمود علیگو، 1395، «ریشه یابی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ حجاب و عفاف و ارزیابی راهبردهای نقشه مهندسی فرهنگی (رویکرد سیستمی)»، فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، سال یازدهم، شماره 37، صفحه 7-47. (ISC). قابل بازیابی از: http://www.journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs/article/view/9191

[3]    سيدامير آقايي، سید حسین حسینی، محمد سعید سیف، نويد محمدي، 1395، «عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت»، مجله رشد فناوری، ساز سیزدهم، شماره  49، صفحه 63-73. (ISC). قابل بازیابی از: http://www.roshdefanavari.ir/Article/13950304111492383

[4]    سیدامیر آقایی، سیدحسین حسینی، حامد شکوری گنجوی، رحمان زارعیان، 1395، «مدل مفهومی از ساختار تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی (رویکرد سیستمی)». مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 133، صفحه 17-22. (ISC). قابل بازیابی از: http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?mag_id=103&slc_lang=fa&sid=1

[5]    Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri G., 2016 “A Study on the future of Unconventional Oil Development under different Oil Price Scenarios: a System Dynamics Approach”, Energy Policy, Elsevier, Vol. 91, pp. 64-74. DOI: 10.1016/j.enpol.2015.12.027. (ISI – IF: 2.575). Available at: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014215

[6]    Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Adel Peighami, 2016, “A Conceptual Framework for the Oil Market Dynamics: A Systems Approach”, Energy Exploration & Exploitation, SAGE Publishing, Vol. 34, No. 2, pp. 171-198, DOI: 10.1177/0144598716631656. (ISI – IF: 0.778). Available at: http://eea.sagepub.com/content/34/2  

[7]    Naser BagheriMoghadam, Majid Samsami, Seyed Hossein Hosseini, Mahdi Sahafzadeh, 2015, “Using BSC to Transform Corporate-level Goals into Project Portfolio Strategies”, Int. J. of Project Organization and Management (IJPOM), Inderscience Publishers, Vol. 7, No. 2, pp. 132-150. DOI: 10.1504/IJPOM.2015.069615. Available at: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=69615

[8]    Seyed Hossein Hosseini , Hamed Shakouri Ganjavi, Behdad Kiani, Mohamad Mohammadi Pour, Mostafa Ghanbari, 2014, “Examination of Iran’s Crude Oil Production Peak and Evaluating the Consequences: a System Dynamics Approach”, Energy Exploration & Exploitation, Multi-Science Publishing, Vol. 32, NO. 4, pp. 673–690. DOI:10.1260/0144-5987.32.4.673 (ISI – IF: 0.95). Available at: http://multi-science.metapress.com/content/l748340272377306/

[9]    Hamed Rafiei, Masoud Rabbani, Seyed Hossein Hosseini, 2014, “Capacity Coordination under Demand Uncertainty in a Hybrid Make-To-Stock/Make-To-Order Environment: A System Dynamics Approach”. Scientia Iranica, Transactions E: Industrial Engineering, Vol. 21, NO. 36, pp. 2315-2325.  (ISI – IF: 1.025). Available at: http://www.scientiairanica.com/en/ManuscriptDetail?mid=203

[10]سیدحسین حسینی، محمد محمدی‌پور، مصطفی قنبری، 1392، «بررسی پویایی های عوامل مؤثر بر سقف تولید نفت خام ایران با استفاده از رویکردی سیستمی»، مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 100، صفحه 12-18. (ISC). قابل بازیابی از:  http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1

[11]Babak Saleck Pay, Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, 2013, “Why do Students use Virtual Social Networks in Iran: a System Approach”, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 11, No. 1, pp. 108-122. Available at: http://indecs.eu/2013/indecs2013-pp108-122.pdf.

[12]Naser BagheriMoghadam, Hessam Nedaei, Mahdi Sahafzadeh, Seyed Hossein Hosseini, 2013, “A modified strategy formulation model for management technologies in holding companies: a case study of an Iranian conglomerate”, Int. J. Technology Intelligence and Planning, Inderscience Publishers, Vol. 9, NO. 1., pp.57 – 73. DOI: 10.1504/IJTIP.2013.052621.

Available at: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=52621

[13]Naser BagheriMoghadam, Seyed Hossein Hosseini, Mahdi SahafZadeh, 2012, “An Analysis of the Industry-Government-University Relationships in Iran's Power Sector:  A Benchmarking Approach”, Technology in Society, Elsevier, Vol. 34, No. 4, pp. 284–294. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X12000541

[14]Naser BagheriMoghadam, Hessam Nedaei, Mahdi Sahafzadeh, Seyed Hossein Hosseini, 2011, “A Comprehensive Framework for Technologies of Management (TOM) in Holding Companies”, Int. J. Technology Intelligence and Planning, Inderscience Publishers, Vol. 7, No. 2, pp. 168-179. Available at: http://www.inderscience.com/search/index.php?action=record&rec_id=43201&prevQuery=&ps=10&m=or

[15]  Mostafa Zamanian, Seyed MohammadSadegh Emamian, Naser BagheriMoghadam, Mahdi Sahafzadeh, and Seyed Hossein Hosseini, 2011, “Providing a Conceptual Framework to Formulate Mission Statement in Nonprofit Voluntary Organizations–Case of an Iranian Organization”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 15, pp. 129-135. Available at: http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_2_No_15_August_2011/15.pdf

[16]Naser BagheriMoghaddam, Mahdi Sahafzadeh, Amir Shafiee Alavijeh, Hami Yousefdehi, & Seyed Hossein Hosseini, 2010, "Strategic Environment Analysis Using DEMATEL Method Through Systematic Approach: Case Study of an Energy Research Institute in Iran", Management Science and Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 95-105, Available at: http://www.cscanada.net/index.php/mse/article/view/1620/1888

[17]Hamid Reza Lashgharian Azad, Hadi Akbarzade Khorshidi, Seyed Hossein Hosseini, Saeed Mirzamohammadi, 2010, “Fight or flight: Using Causal Loop Diagram to Investigate Brain Drain in Developing Countries”, International Journal of Society Systems Science, Inderscience Publishers, Vol. 2, No. 3, pp. 285-296. Available at: http://www.inderscience.metapress.com/index/0XGN0671XT7025M0.pdf

[18]Behdad Kiani, Saeed Mirzamohammadi, Seyed Hossein Hosseini, 2010, “A Survey on the role of system dynamics methodology on natural energy resources analysis, International Business Research, Vol.3, No.3, pp.84-93. Available at: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/5825/5115

[19]Behdad Kiani, Seyed Hossein Hosseini, Roozbeh Hesam Amiri, 2009, “Examining the Hubbert Peak of Iran's Crude Oil: a System Dynamics Approach”, European Journal of Scientific Research, Vol.25, No.3, pp.437-447. Available at: http://www.eurojournals.com/ejsr_25_3_09.pdf

[20]  Behdad Kiani, Mohammad Reza Gholamian, Asso Hamzehei, Seyed Hossein Hosseini, 2009, “Using Causal Loop Diagram to Achieve a better understanding of e-Business Models”, International Journal of Electronic Business Management, Vol. 7, No. 3, pp. 159-167. Available at: http://ijebm.ie.nthu.edu.tw/IJEBM_Web/index.htm

[21]Siyamak Noori, Seyed Hossein Hosseini, Arash Bakhsha, 2009, “Human Performance Factors in the Evaluation of Virtual Organizations”, International Journal of Business and Management, Vol.4, No.2, pp.41-49. Available at: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/489/442

 

 

·         مقالات کنفرانس

[22]حسين کياني، سید حسین حسینی، فرشيد عبدي، 1396، «چارچوب مفهومی سیستمی از تأثیر دو سویه فرهنگ وجدان کاری بر دینامیک دوباره کاری»، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، تهران، ایران. وبسایت: http://iiec2018.com

[23]سید حسین حسینی، مهدی احمدی، شهناز پیروزفر، محسن ایمانی، 1396، « ایجاد مدلی سیستمی برای شناسایی عوامل موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش در سازمانهای هوایی و ارائه راهکارهای بهبود»، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، تهران، ایران. وبسایت: http://iiec2018.com

[24]بابک شاهرخی، میثم جعفری اسکندری، سید حسین حسینی، 1396، « طراحی نقشه استراتژی پویای سبز مبتنی بر پویایی شناسی سیستم و کارت امتیازی متوازن در سازمان های درمانی بهداشتی»، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، تهران، ایران. وبسایت: http://iiec2018.com

[25]محبوبه علی‌پور، سید حسین حسینی، فرشید عبدی ، 1396، « مدل دینامیکی به منظور تعیین نحوه تخصیص درآمدهاي نفتی به توسعه انرژي‌هاي تجدیدپذیر در کشور »، اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها، تهران، ایران. وبسایت: http://systemdynamics.ir

[26]پریسا گل باززاده ، سید حسین حسینی، 1396، « مدلی پویا برای بهبود جذب مشتریان در توسعه محصول جدید »، اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها، تهران، ایران. وبسایت: http://systemdynamics.ir

[27]آتنا یوسفوند، سیده فاطمه گلریزگشتی، سیدحسین حسینی، 1395، «مدلی پویا به منظور بررسی عملکرد زنجیره تامین پست پیشتاز با هدف ارتقاء رضایتمندی مشتریان»، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC 2017) ، مازندران، ایران. وبسایت: http://iiiec.ir

[28]نیلوفر ملکی‌نژاد، شهناز پیروزفر، سید حسین حسینی، 1395، «مدلی سيستمی به منظور ارزيابی سياستهای مديريت تقاضای آب در بخش خانگی شهر تهران با تمرکز بر عوامل فرهنگی و اجتماعی»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، ایران. وبسایت: http://emp.ut.ac.ir

[29]سیدامیر آقایی، سیدحسین حسینی، مصطفی ذاکری‌نسب، سیدمهدی دبستانی، 1395، «مروری بر فناوری‌های صنعت بازی‌های ویدئویی» ، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای-فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان، ایران. وبسایت: http://cgco2017.ui.ac.ir

[30]سیدمازیار علوی، سیدمحسن اسدی، سیدحسین حسینی، شهداد اسحاق‌پور، 1395 «مدلی سیستمی به منظور شناسایی رفتارهای اصلی در بررسی اثر دوسویه تلفن همراه هوشمند بر فرهنگ شهروندی» ، چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، ایران. وبسایت: http://www.4icsau.ir

[31]سید مازیار علوی، سیدحسین حسینی، سید امیر آقایی و محمود علیگو، 1395، «ارزیابی راهبردهای توسعه فرهنگ حجاب و عفاف پیشنهاد شده در نقشه مهندسی فرهنگی با هدف ارتقا سطح امنیت اجتماعی خانوادگی و شهری (رویکرد سیستمی)» ، نخستین همایش بین‌المللی زنان و زندگی شهری، تهران، ایران. وبسایت: http://www.wulconf.com

[32]مصطفی زارعی، سیدحسین حسینی، 1395، « مدلی دینامیکی به منظور بررسی امکان‌پذیری اجرای سیاست‌های مقیاس‌پذیری ظرفیت تولید مطلوب بر اساس RMS : مطالعه موردی شرکت ایران‌خودرو » ، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران، ایران. وبسایت: http://amconf.ir

[33]رامتین امین‌الشرعی، سیدحسین حسینی، ناصر جاوید، 1395، « ارزیابی اقتصادی بکارگیری آبگرمکن ترکیبی خورشیدی-گازی در ساختمان با هدف کاهش آلاینده‌های محیط‍ زیست » ، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران ومحیط زیست شهری، همدان، ایران. وبسایت: http://www.bonyadhamayesh.ir

[34]سید حسین حسینی، فريدون اسعدي، شهداد اسحق‌پور، بهاره امامی، سید امیر آقايی، 1395، « آسیب‌شناسی علل ناكامی‌هاي مربوط به تدوين سیاست‌گذاري‌هاي جامع انرژي كشور» ، یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی، تهران، ایران. وبسایت: http://www.irannec.com

[35]سیدحسین حسینی، حامد شکوری گنجوی، رامتین امین‌الشرعی، سید امیر آقایی، 1395، « بررسی تجارب بین‌المللی توسعه انرژی خورشیدی برای مصرف‌کنندگان کوچک در یک مدل مفهومی سیستمی » ، یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی، تهران، ایران. وبسایت: http://www.irannec.com

[36]زهرا رستمی، سیدحسین حسینی، حامد شکوری گنجوی، 1395، « مطالعه اثر مدل‌سازی دینامیک کارآیی نیروگاه‌ها در مدل‌های برنامه‌ریزی انرژی » ، یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی، تهران، ایران. وبسایت: http://www.irannec.com

[37]سیدمازیار علوی، سیدمحسن اسدی، سیدحسین حسینی، شهداد اسحاق‌پور، 1394 «ارائه چارچوب مفهومی سیستمی از عوامل کلیدی و مکانیزم‌های اثرگذار از تاثیر تلفن همراه هوشمند بر فرهنگ شهروندی» ، سومین کنگره بین‌المللی مدیریت شهری ایران، تهران، ایران. وبسایت: http://pconf.ir

[38]علی طهماسی جولندان، شهناز پیروزفر، سیدحسین حسینی، 1394، « توسعه مدل سیستم دینامیکی جهت تحلیل عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با رویکرد استراتژی اقیانوس آبی »، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران. وبسایت: http://khu.ac.ir

[39]نیلوفر ملکی‌نژاد، نگار شعبان، رحمان زارعیان، سید حسین حسینی، 1394، « به‌کارگیری رویکرد سیستمی و تکنیک دیمتل برای بررسی اثر فرهنگ در صرفه‌جویی در مصرف آب »، رویداد پیوند آب و انرژی شریف، تهران، ایران. وبسایت: http://enerwat.sharif.ir

[40]سید حسین حسینی، سید امیر آقایی، شهداد اسحق پور، 1394، « استفاده از رویکرد سیستمی و روش مقایسات زوجی در شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و کار صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران »، اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان، ایران. وبسایت: http://cgco2016.ir/fa

[41]سید امیر آقایی، سید حسین حسینی، شهداد اسحق‌پور، 1394، « شناخت وضع موجود و آسیب‌شناسی موانع توسعه کسب‌وکار صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور با استفاده از تحلیل زنجیره ارزش »، اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان، ایران. وبسایت: http://cgco2016.ir/fa

[42]سید امیر آقایی، سید حسین حسینی، شهداد اسحق‌پور، 1394، « ترسیم و آسیب‌شناسی نگاشت نهادی ذینفعان صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور »، اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان، ایران. وبسایت: http://cgco2016.ir/fa

[43]سید امیر آقایی، شهداد اسحق‌پور، سید حسین حسینی، 1394، « بررسی تجارب بین‌المللی در ساختار و سازوکار توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای (مطالعه موردی فنلاند و سنگاپور) »، اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان، ایران. وبسایت: http://cgco2016.ir/fa  

[44]ندا دباغیان، سیدمازیار علوی، حسین جعفری، سید حسین حسینی، 1394، « به کارگیری رویکرد سیستمی و تکنیک دیماتل در بررسی اثر فرهنگسازی تفکیک زباله بر عملکرد نظام پسماند شهری »، اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران: با دو رویکرد چالش‌های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی، تهران، ایران. وبسایت: http://icum.ir 

[45]  Abouzar Ilkhani, Shahnaz Piroozfar, Seyed Hossein Hosseini, 2015, “An Investigation on CRM Implementation Failure through A Systems Approach - Case Study: An Iranian Private Travel Agency”, CIE45 Proceedings, Metz, France. Available at: http://cie45.event.univ-lorraine.fr/

[46]            سید حسین حسینی، رحمان زارعیان، حامد شکوری گنجوی، 1393، « بررسی پویایی های مدیریت سبد پروژه‌های سرمایهگذاری - مطالعه موردی یک شرکت نیروگاه‌ساز خصوصی»، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران. وبسایت: http://www.iiec2015.org

[47]           سیدحسین حسینی، حمیدرضا ایزدبخش، سلمان شهولی خیرآبادی، سیدامیر آقایی، 1392 ، « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت عوامل موثر بر تداوم کسب و کار بیمه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی صندوق تامین اجتماعی ایران »، دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران. وبسایت: http://www.iiec2014.com

[48]           سیدامیر آقایی، حمیدرضا ایزدبخش، سلمان شهولی خیرآبادی، سیدحسین حسینی، 1392، « بکارگیری رویکرد سیستمی در آسیب‌شناسی فضای کسب و کاربا توجه به نقش و عملکرد بیمه‌های اجتماعی »، همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران، تهران، ایران. وبسایت: http://iranbei.ir/Home.aspx

[49]          Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Roozbeh Akhlaghi, 2012, “A Study on The Near Future of Wind Power Development in Iran: a System Dynamics Approach”, The Second Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation (ICREDG 2012), pp:183-188, Tehran, Iran, DOI: 10.1109/ICREDG.2012.6190459. Available at: http://ieeexplore.ieee.org/

[50]          Seyed Hossein Hosseini, Seyed Farid Ghaderi, Hamed Shakouri Ganjavi, 2012, “An Investigation on the Main Influencing Dynamics in Renewable Energy Development: A Systems Approach”, The Second Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation (ICREDG 2012), pp:92-97, Tehran, Iran, DOI: 10.1109/ICREDG.2012.6190476. Available at: http://ieeexplore.ieee.org/

[51]            ناصر باقری مقدم، مجید صمصامی، مهدی صحافزاده، سید حسین حسینی، 1390، « اهمیت و جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدیریت سبد پروژه‌ها »، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، ایران. وبسایت: http://www.iipmc.com

[52]Seyed Hossein Hosseini, Mostafa Jafari, Peyman Akhavan, Mostafa Ghanbari, 2011, “Applying Social Network Analysis for Knowledge Management in Inter-Organizational Networks”, Seventh International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS), Istanbul, Turkey. Available at: http://collnet.cs.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2011/09/Books_Of_Abstracts_New_Update.pdf

[53]Behdad Kiani, Roozbeh Hesam Amiri, Seyed Hossein Hosseini, Atieh Bourouni, Ali Karimi, 2008, “Voice over IP technology development in offshore industry: system dynamics approach”, PWASET, Vol.34, pp.417-427, Venice, Italy. Available at: http://www.waset.org/journals/waset/v44/v44-70.pdf

·         سایر مقالات

[1]    Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Rahman Zareayan, “A Dynamic Model for Portfolio Management - Case Study of an Iranian Company”. (Submitted to Kybernetes)

[2]    Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Aliyeh Kazemi, “A Dynamic Model to Enhance Iran's National Interests by the Oil Suspply System in the World Market”. (Submitted to ISDC 2018)

[3]    Shahdad Eshaghpour, Seyed Hossein Hosseini, Seyed Amir Aghaie, Mohammad Saeed Seif, “A Hybrid Systems Approach based on DEMATEL to Determine Effective Factors on Growth of Marine Industries in Developing Countries”. (Submitted to ISDC 2018)

[4]    Vahid Hajiebrahimi, Seyed Hossein Hosseini, Zeinab Sazvar, Hamed Shakouri Ganjavi, “An Investigation on Domestic Investment in Petrochemical Industry Development in Iran”. (Submitted to ISDC 2018)

[5]    Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Fatemeh Dianat, “Competition between Renewable and Conventional Power Generation Technologies in Iran: Game Theory vs. System Dynamics”. (Writing Paper)

[6]    Seyed Hossein Hosseini, Shahdad Eshaghpour, Seyed Amir Aghaie, Farshid Abdi, Mohammad Saeed Seif, “An Investigation on the Shipbuilding Industry Development in Developing Countries: A system Dynamics Approach”. (Writing Paper)

·         کتب

[1]    سید مازیار علوی، سید حسین حسینی، شهداد اسحاق پور، 1396، « تلفن همراه و فرهنگ شهروندی »، تهران: موسسه نشر شهر، شابک (ISBN): 978-600-439-210-5 .

[2]    سید حسین حسین، سیدامیر آقایی، شهداد اسحاق‌پور، احمدرضا حسینقلی نوری، 1396، «صنعت پویانمایی ایران فناوری‌های صنعت پویانمایی»، تهران: نشر دانش‌بنیان فناور، شابک (ISBN): 978-600-6844-58-9 .

[3]    سید حسین حسین، سیدامیر آقایی، شهداد اسحاق‌پور، احمدرضا حسینقلی نوری، 1396، «صنعت پویانمایی ایران ساختار پویانمایی کشورهای پیشرو»، تهران: نشر دانش‌بنیان فناور، شابک (ISBN): 978-600-6844-56-5 .

[4]    سید حسین حسین، سیدامیر آقایی، شهداد اسحاق‌پور، احمدرضا حسینقلی نوری، 1396، «صنعت پویانمایی ایران صنعت پویانمایی ایران در اسناد بالادستی کشور»، تهران: نشر دانش‌بنیان فناور، شابک (ISBN): 978-600-6844-55-8 .

[5]    سید حسین حسین، سیدامیر آقایی، شهداد اسحاق‌پور، احمدرضا حسینقلی نوری، 1396، «صنعت پویانمایی ایران وضع موجود صنعت پویانمایی ایران»، تهران: نشر دانش‌بنیان فناور، شابک (ISBN): 978-600-6844-59-6 .

[6]    سید حسین حسین، سیدامیر آقایی، شهداد اسحاق‌پور، احمدرضا حسینقلی نوری، 1396، «صنعت پویانمایی ایران ساختار نهادی صنعت پویانمایی ایران»، تهران: نشر دانش‌بنیان فناور، شابک (ISBN): 978-600-6844-60-2 .

[7]    سید حسین حسین، سیدامیر آقایی، شهداد اسحاق‌پور، احمدرضا حسینقلی نوری، 1396، «صنعت پویانمایی ایران چشم‌انداز رقابت بین‌المللی صنعت پویانمایی ایران در افق 1404»، تهران: نشر دانش‌بنیان فناور، شابک (ISBN): 978-600-6844-57-6 .

[8]    Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Zahra Rostami, “Energy Planning and Related Models: With a Concise Introduction to Leap & MESSAGE Software”. (Writing Book)

[9]    Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Seyed Amir Aghayi, “Advanced Systems Modelling in Socio-Economic Systems: With a Concise Introduction to Vensim Software”. (Writing Book)

 

 

·         سخنرانی علمی

[1]    «مدلسازی دینامیک قیمت نفت با رویکرد پویایی‌های سیستم» ، دفتر مدلسازي اقتصاد ايران، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، بهمن‌ماه 1392 (available at: http://eco.isu.ac.ir/NewsViewer.aspx?ID=166)

[2]    «بکارگیری تفکر سیستمی در تحلیل سیستم‎های پیچیده اقتصادی-اجتماعی» ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)، اسفند‌ماه 1393

[3]    «مدلسازی دینامیک توسعه نفت غیرمتعارف با رویکرد پویایی‌های سیستم» ، دفتر مدلسازي اقتصاد ايران، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، خرداد‌ماه 1394 (available at: http://eco.isu.ac.ir)

[4]    «کاربرد تفکر سیستمی در مهندسی صنایع» (سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش)، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران-جنوب)، آذرماه 1394

 

 

·         همکاری‌های پژوهشی

ú     عضو کمیته داوری کنفرانس سالانه انجمن سیستم دینامیک (System Dynamics Society Conference Paper Review Committee)

ú         داوری مقالات ارسالی از:

o        مجله ISI  «Systems Engineering» انتشارات John Wiley

o        مجله  «Industrial Engineering & Management» انتشارات OMICS Group, Engineering Journals

o        مجله ISI  «Kybernetes» انتشارات Emerald

o        مجله ISI   «Journal of Renewable and Sustainable Energy» انتشارات AIP Publishing

o        نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران

 

 

سوابق تدریس و برگزاری دوره آموزشی

·         پارک فناوری پردیس زمستان 1396

دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

·         اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها پائیز 1396

کارگاه آموزشی « ایجاد مدل‌های سیستم دینامیکی در نرم‌افزار Vensim »

·         موسسه سمام بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1396

8 دوره کارگاه آموزشی « سیستمهای دینامیکی با نرم افزار vensim»

·         هفتمین همایش بین‌المللی صنایع فراساحل (به سفارش ستاد توسعه فناوری‌های دریایی) بهار 1396

کارگاه آموزشی « تدوین نقشه راه فناوری‌های دریایی »

·         مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زمستان 1395

دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

·         شهرداری منطقه 5 تهران زمستان 1395

دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

·         ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تابستان 1395

کارگاه آموزشی 3روزه « تدوین نقشه راه فناوری صنایع دریایی »

·         شرکت مهندسی و توسعه گاز پائیز 1395

دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

·         شرکت ملی گاز تابستان 1395

دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

·         شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان تابستان 1395

دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

·         سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بهار 1395

دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

·         شرکت داروسازی دکتر عبیدی بهار 1395

دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

·         سازمان امور مالیاتی کشور بهار 1395

دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

·         دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران‎جنوب) 1394 (ترم بهار)

درس «سیستم‎های دینامیکی»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

درس «مهندسی سیستم‎های انرژی 1»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

·         سازمان صنایع دفاع زمستان 1394

دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

·         مرکز آموزش های تخصصی کاربردی شرکت فراپردازش پائیز 1394 زمستان 1394 تابستان 1395 پائیز 1395

دوره آموزشی «بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی»

·         دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران‎جنوب) 1394 (ترم پائیز)

درس «سیستم‎های دینامیکی»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

درس «مهندسی سیستم‎های انرژی 1»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

·         دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران‎جنوب) 1393 (ترم بهار)

دو دوره درس «سیستم‎های دینامیکی»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دو دوره درس «مهندسی سیستم‎های انرژی 1»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

·         دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج) 1393 (ترم بهار)

دو دوره درس «سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت»، دوره کارشناسی ارشد مدیریت

·         دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران‎جنوب) 1393 (ترم پائیز)

دو دوره درس «سیستم‎های دینامیکی»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

درس «مهندسی سیستم‎های انرژی 1»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

·         جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف اسفند 1392 خرداد 1393 مرداد 1393 بهمن 1393 بهار 1394 تابستان 1394

دوره آموزشی «بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی»

·         دانشگاه تهران 1392 (ترم بهار)

دستیار آقای دکتر حامد شکوری، درس «سیستم دینامیک»، دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

دستیار آقای دکتر حامد شکوری، درس «سیستم دینامیک»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (واحد کیش)

·         دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) 1392 (ترم بهار)

دو دوره درس «تدوین طرح کسب و کار»، دوره کارشناسی ارشد MBA (گرایش کارآفرینی)

·         دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد پرسپولیس) 1392 (ترم بهار)

درس «اصول مدیریت»، دوره کارشناسی مدیریت کسب و کار ورزشی

·         پژوهشکده شهیدرضایی دانشگاه صنعتی شریف (به سفارش موسسه سفیرفیلم) مهر 1392

دوره آموزشی «بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی»

·         دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) 1392 (ترم پائیز)

درس «سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت»، دوره کارشناسی ارشد مدیریت

·         دانشگاه تهران 1392 (ترم پائیز)

دستیار آقای دکتر حامد شکوری، درس «سیستم دینامیک 2»، دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 1390 (ترم بهار)

دو دوره درس «تحقیق در عملیات 1»، دوره کارشناسی مدیریت

·         دانشگاه تهران 1390 (ترم بهار)

دستیار آقای دکتر حامد شکوری، درس «سیستم دینامیک»، دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

دستیار آقای دکتر حامد شکوری، درس «سیستم دینامیک»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (واحد کیش)

·         دانشگاه تهران 1389 (ترم بهار)

دستیار آقای دکتر حامد شکوری، درس «سیستم دینامیک»، دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

دستیار آقای دکتر حامد شکوری، درس «سیستم دینامیک»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (واحد کیش)

·         دانشگاه علم و صنعت ایران 1388 (ترم پائیز)

دستیار آقای دکتر بهداد کیانی، درس «سیستم دینامیک»، دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

·         دانشگاه علم و صنعت ایران 1387 (ترم بهار)

دستیار آقای دکتر بهداد کیانی، درس «سیستم دینامیک»، دوره دکتری مهندسی عمران

·         دانشگاه اراک 1385 (ترم پائیز)

دستیار آقای دکتر محمود پارچه‌طلب، درس «مبانی ریاضیات»، دوره کارشناسی ریاضیات

 

 

راهنمایی پایان‌نامه و رساله

Ø      مقطع کارشناسی ارشد

·         نفیسه آذری ارجقی، تابستان 1397، « ارائه الگوی شبیه سازی بهینه برای مدیریت زباله ساخت و ساز با توجه به متغیرهای متفاوت و شرایط ساخت و ساز فعلی تهران (نمونه موردی: طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی چیتگر)»، دانشکده هنر و معماری (گرایش انرژی)، دانشگاه پارس تهران.

·         محبوبه علیپور، تابستان 1396، «مدل دینامیکی به منظور تعیین نحوه تخصیص درآمدهای نفتی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         حسین کیانی، بهار 1396، « تاثیر فرهنگ خودکنترلی و وجدان کاری بر دینامیک کنترل پروژه در پروژه های ساخت و ساز »، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

مشاوره پایان‌نامه و رساله

Ø      مقطع کارشناسی ارشد

·         فرشته اسفندیاری، 1390، «مدلسازی بکارگیری و توسعه دستگاه‌های خودپرداز مبتنی بر فرصت‌های کسب و کار بانکی بر اساس متدولوژی پویایی‌شناسی سیستم‌ها»، دانشکده کارآفرینی (گرایش کسب و کار)، دانشگاه تهران.

·         بهزاد سپهریان بهاری‌نژاد، 1393، «مدلی برای مقایسه انرژی خورشیدی حرارتی و فتوولتائیک در آمریکا»، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران (پردیس کیش).

·         مجتبی شعبانی، 1393، «ارائه مدل ارزیابی ادعای تاثیر تحریم بر هزینه و زمان پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی: مطالعه موردی یکی از متروهای کشور»، دانشکده مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران.

·         مرجان پوراکبر، 1393، «تخمین نرخ بهینه رشد نقدینگی با استفاده از پویایی شناسی سیستم و محاسبات نرم»، دانشکده مدیریت (گرایش مهندسی دانش و علوم تصمیم)، دانشگاه علوم اقتصادی.

·         زهرا رستمی، 1394، «تعيين اختلاف در پاسخ مدل‌هاى عرضه عمومى انرژى ناشى از رفع برخى محدوديت‌هاى آن‌ها»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         علی طهماسی جولندان، 1394، «توسعه مدل سیستم دینامیکی جهت تحلیل عوامل موثر بر عملکرد فروش بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با رویکرد استراتژی اقیانوس آبی»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         شهداد اسحاق‎پور، 1394، «شناسایی و تحلیل سیستمی عوامل موثر بر توسعه زنجیره تامین صنایع دریایی کشور تحت سناریوهای مختلف»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         ستاره امامی، 1394، «رتبه بندی استراتژی ها با تلفیق رویکرد سیستمی در تحلیل ریسک و روش ترکیبی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی (مطالعه موردی یک شرکت پیمانکار نفت و گاز)»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         رامتین امین‌الشرعی، 1395، «تحلیل اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان سیستم مکمل در  سیستم گرمایش منازل و ارائه پیشنهادات سیاستی جهت توسعه در ایران»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         نیلوفر ملکی‌نژاد، 1395، «مدلی سیستمی جهت مدیریت تقاضای آب بخش خانگی با تمرکز بر عوامل فرهنگی و اجتماعی»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         الناز اخوان، 1395، «استفاده از رویکرد پویایی سیستمها در ارزیابی استراتژیهای بهبود سیستم: تحلیل جریان تولید و موجودی»، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالي رجاء.

·         آتنا یوسفوند، 1395، «مدلی پویا به منظور بررسی عملکرد زنجیره تامین پست پیشتاز با هدف ارتقاء رضایتمندی مشتریان»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         حوریه حنیف‌زاده، 1395، «مدلی برای شبیه سازی و تحلیل سهم هریک از کانال های تراکنش الکترونیک در نظام بانکداری کشور (رویکرد سیستمی)»، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران.

·         حجت اله مجلل، 1395، «مدلی دینامیک برای تحلیل سناریوهای اصلی پیش روی استراتژی‌های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی ایران»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

·         رضا نوری‌فر، تاریخ انتظاری دفاع: تابستان 1396، «پیش بینی رشد بار خانگی تهران بزرگاز طریق دسته بندی گروه های مختلف مصرف کننده»، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.

Ø      مقطع دکتری و DBA

·         فاطمه دیانت، تاریخ انتظاری دفاع: 1398، «چارچوبی برای تحلیل قیمت برق و برنامه‌های حمایتی به منظور توسعه برق تجدیدپذیر با درنظرگرفتن رقابت و عدم قطعیت»، دانشکده فنی-مهندسی (گروه مهندسی صنایع) دانشگاه بوعلی سینا همدان.

·         عبداله مهرابی، تاریخ انتظاری دفاع: بهار 1397، «چگونگي کاهش هزینه  مگاپروژه‌ها با پیاده‌سازی مديريت فصل مشترك موثر با رویکرد سيستم ديناميک (مورد مطالعه: مگاپروژه‌هاي پارس جنوبي)»، سازمان مديريت صنعتي.

·         رحمت اله پاکدل، تابستان 1396، « ارائه الگوي توسعه منابع انساني ملي با رویکرد سیستمی  (مطالعه موردی ایران)»، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی.

 

 

سوابق اجرایی و کاری

ردیف

عنوان پروژه

شرکت

سال

سمت

کارفرما

1

تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه پنج‌ساله پژوهشگاه نیرو

شرکت راهبران مدیریت امین

1387

عضو تیم مجری

پژوهشگاه نیرو

2

تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه پنج‌ساله شرکت آرین ماهتاب‌گستر

شرکت راهبران مدیریت امین

1388

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

شرکت آرین ماهتاب‌گستر

3

شناخت و ارزیابی تکنولوژی در رشته فعالیت مدیریت

شرکت راهبران مدیریت امین

1389

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

4

تدوين متدولوژي برنامه‌ریزی استراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر کشور

شرکت راهبران مدیریت امین

1389

عضو تیم مجری

سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)

5

تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه پنج‌ساله صندوق بیمه سرمایه‎گذاری فعالیت‎های معدنی

شرکت راهبران مدیریت امین

1389

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی

6

تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه پنج‌ساله سازمان زیباسازی شهر تهران

شرکت راهبران مدیریت امین

1390

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

سازمان زیباسازی شهر تهران

7

تدوین برنامه استراتژیک شرکت ارسا ساختمان

شرکت مدیریت توسعه ره‌نگار

1390

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

شرکت ارسا ساختمان

8

مطالعات تدوین حوزههای استراتژیک کسب و کار سازمان توسعه منابع انرژی (سازمان توان)

شرکت مدیریت آتی‌اندیشان شریف

1391

عضو تیم مجری

سازمان توسعه منابع انرژی (سازمان توان)

9

مطالعات برنامه‌ریزی راهبردی توسعه صنعت و برنامه‌ریزی انرژی

شرکت مدیریت آتی‌اندیشان شریف

1391

کارشناس ارشد دفتر برنامه‌ریزی راهبردی

سازمان انرژی

10

بررسی اثرات شکاف تعهدی بر بحران‌‌های صندوق تامین اجتماعی (از طریق مدلسازی سیستم دینامیکی)

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1391

عضو تیم مجری (مدیر بخش مهندسی سیستم‌ها)

صندوق تامین اجتماعی

11

مدیر طرح و برنامه

پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه شریف

1392

مدیر طرح و برنامه

پژوهشکده سامانه‎های پیشرفته (شهید رضایی) دانشگاه صنعتی شریف

12

انجام مطالعات سیستمی در حوزه مسائل اجتماعی

شورایعالی انقلاب فرهنگی

1392

کارشناس ارشد مطالعات سیستمی

شورایعالی انقلاب فرهنگی

13

طراحی رشته‎های جدید آموزشی کارشناسی ارشد مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان

دانشگاه جامع علمی-کاربردی، واحد پرسپولیس

1392

عضو کمیته

کمیته ارزیابی و طراحی دورههای آموزشی تخصصی مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان

14

مطالعات تطبیقی نظام آموزشی صنعت آب و برق در کشورهای منتخب

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1392

مجری

شرکت مدیریت توسعه ره‌نگار

15

مطالعات ارزیابی فنی-اقتصادی خریداری و تکمیل حوضچه خشک عظیم گسترش هرمز

شرکت سپهر سیستم اندیش

1392

کارشناس ارشد پروژه

شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران

16

تدوین استراتژی‌های 10 ساله صنایع دریایی کشور

مرکز پژوهشی مهندسی دریا

1393

کارشناس ارشد پروژه

سازمان گسترش و نوسازی صنایع

17

تدوین برنامه راهبردی هلدینگ توسعه اقتصادی بصیر

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

هلدینگ توسعه اقتصادی بصیر

18

تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

شهرداری تهران

19

تدوین برنامه راهبردی صنعت بازی‎های رایانه‌ای کشور

مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

1394

مدیر پروژه

مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

20

آسیبشناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژههای نفت و گاز کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار مناسب در برنامه ششم توسعه

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

21

ارزیابی علت ناکامی‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های انرژی در کشور

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

22

تدوین برنامه راهبردی صنعت انیمیشن کشور

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

23

تحلیل سیستمی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر میزان مصرف برق در بخش خانگی استان هرمزگان و تدوین سیاست‌های فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

24

طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

دانشگاه فرهنگیان

25

تدوین نقشه راه فناوری صنایع دریایی کشور

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

دبیر علمی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

26

ترسیم درخت فناوری انیمیشن

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

27

ترسیم درخت فناوری یادگیری الکترونیک

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

28

طراحی و تدوین ساختار و فرآیندهای سازمانی شرکت رایمون‌مدیا

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

شرکت رایمون‌مدیا

29

بررسی سیاست‌‌ها و راهبردهای کشور کره‌جنوبی برای توسعه صنعت بازی‌های ویدئویی

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

30

برگزاری اولین استارتاپ ویکند و دومین نمایشگاه تلفن همراه هوشمند، برنامه ریزی و توسعه زندگی شهری

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1396

مجری

شهرداری منطقه 5 تهران

31

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری

-

1396

مشاور

شهرداری منطقه 5 تهران

32

مشاور حوزه مطالعات سیستمی

-

1396

مشاور

مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

33

گردآوری و تدوین کتاب فناوری‌های صنعت انیمیشن، گیم و رایاد کشور

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1396

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

34

ترسیم درخت فناوری‌های نوشت‌افزار کشور

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1396

مجری

انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور

35

طراحی و اجرای سامانه رایاد برکت

-

1396

مشاور اجرایی

موسسه دانش بنیان برکت

36

مطالعه تطبیقی عملکرد شرکت لینکم ایتالیا

موسسه سیستمهای مدیریتی  الگو محور (سمام)

1396

مجری

شرکت ارتباطات مبین‌نت