دكتراي مهندسی برق؛ كنترل سيستم -  دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي برق: 1378

دانشيار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسي صنايع و سيستم‌ها، سرپرست گرایش انرژی

استاد مدعو موسسه IRSE در دانشگاه UBC (از 2013)

 

سوابق اجرایی (منتخب)

 • مشاور معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و فناوری: 1378 – 1384.
 • مدير گروه قدرت- کنترل در دانشکده فنی دانشگاه شاهد: 1379- 1381.
 • مسؤول راه اندازی دوره کارشناسی ارشد برق – قدرت در دانشکده فنی دانشگاه شاهد: 1380 – 1381.
 • مدير اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری: 1381- 1385.
 • عضو کمسيون مواردخاص سازمان سنجش آموزش کشور: 1381 –  1384 و عضو کمسيون موارد خاص وزارت علوم: 1382 –  1384.
 • مسؤول راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مديريت و برنامه ريزی انرژی (گرایش سیستم های انرژی) در دانشکده فنی دانشگاه تهران: 1384- 1386.
 • معاون پژوهشی گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی دانشگاه تهران: 1388 – 1390.
 • سرپرست طرح جامع انرژی – مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی: 1389 – 1390.
 • سرپرست گرایش سیستم های انرژی – گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران: 1389 –

همكاري هاي علمي - پژوهشي

 • پژوهشگر، مجری و مسؤول طرح در مؤسسه پژوهش هاي بازرگاني، معاونت پژوهشي وزارت بازرگاني: 1376  1379.
 • عضو هيأت علمي گروه مهندسی برق دانشكده فني مهندسي دانشگاه شاهد: 1379 –  1384.
 • عضو هيأت علمي گروه مهندسی صنايع دانشكده فني مهندسي دانشگاه تهران: 1384-
 • مدير بخش اطلاعات و مدل­سازی انرژی مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزی انرژی: 1384 -  1386.
 • سرپرست طرح جامع انرژي كشور، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي: 1389 - 1391.
 • نظارت بر پروژه مدل پیش بینی تقاضای انرژی در سطح ملی (از پروژه های طرح جامع انرژی): 1391.
 • مشاوره براي توسعه توليد برق خانگي،‌ معاونت برق و انرژي وزارت نيرو: 1392.
 • عضو كميته راهبري مطالعات برنامه ريزي جامع انرژي وزارت نيرو، پژوهشگاه نيرو: 1393.

پروژه هاي انجام شده (منتخب)

 • ارائه يك الگوي رياضي براي بررسي عوامل مؤثر بر مقادير ارزي صادرات غيرنفتي و واردات، گزارش طرح تحقيقي، ش 835، مؤسسه پژوهش هاي بازرگاني، 1377.
 • الگوي انتخابي براي پيش بيني روند صادرات غيرنفتي، گزارش طرح تحقيقي، ش 836، مؤسسه پژوهش‌هاي بازرگاني، 1378.
 • مدل سازي ديناميكي سيستم اقتصاد كلان ايران باهدف كنترل بهينه، مؤسسه پژوهش هاي بازرگاني، 1379.
 • مدل سازي و شبيه سازي سيستم تقاضاي انرژي الكتريكي در ايران، گزارش سوم طرح ملي تحقيقات انرژي، معاونت انرژي وزارت نيرو، 1380.
 • شبيه سازی سيستم تقاضای انرژی الکتريکی براساس الگوهای موجود و پيش بينی تقاضا تا سال 1430 (2050)، معاونت انرژی وزارت نيرو، 1384.
 • مطالعه مدل های انرژی موجود در جهان به منظور بومی سازی و تطبيق بر ايران (MESSAGE, TIMES, NEMS, IDEAS, ENERGY2020, MESSAP)، مؤسسه پژوهش در مديريت  و برنامه ريزی انرژی، دانشگاه تهران، 1384.
 • فاز اول از مدل سازی سيستمی برای بخش عرضه انرژی الکتريکی، مؤسسه پژوهش در مديريت  و برنامه ريزی انرژی، دانشگاه تهران، 1385.
 • تهيه مدل طرح تجاری اپراتور سوم تلفن همراه ايران، مرکز تحقيقات مخابرات، 1386.
 • فاز اول از مدل سازی سيستمی برای بخش تقاضای انرژی (زيرسيستم های تقاضای صنعتی و خانگی- تجاری)، مؤسسه پژوهش در مديريت  و برنامه ريزی انرژی، دانشگاه تهران، 1386.
 • بررسی مقایسه ای روش های کار آمد برنامه ریزی تولید و انتقال برق، وزارت نیرو، 1387.
 • تدوين پيش نويس سندملي راهبرد انرژي، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، 1390.
 • بررسي رفتار ديناميك رشد فناوري هاي انرژي خورشيدي در آمريكا، موسسه IRES، دانشگاه بريتيش كلمبيا (UBC)، 1392.
 • امکان سنجی و ارزيابي اقتصادي اپراتور چهارم تلفن همراه و ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، 1393.
 • طراحي و ايجاد يك نرم افزار ژيش بيني بار بيشينه برق كشور بر اساس توسعه يك روش مبتني بر تغييرات روزانه دماي هوا، توانير، ‌1393.
 • برآورد و ارزيابي گازهاي گلخانه اي منتشر شونده از سيستم حمل و نقل شهر ونكوور،‌ موسسه IRES، دانشگاه بريتيش كلمبيا (UBC)، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی (منتخب)

Shakouri G., Hamed , Mehdi Rastad , and Jalal Nazarzadeh . "A Hybrid Nonlinear Model for the Annual Maximum Simultaneous Electric Power Demand." IEEE Transactions on Power Systems 21, no. 3 (2006): 1069 - 1078 .

Shakouri G., Hamed , and Mohammad bagher Menhaj . "A Systematic Fuzzy Decision - Making Process to Choose the Best Model among a Set of Competing Models." IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part A: Systems and Humans. 38, no. 5 (2008): 1118 – 1128.

Shakouri G., Hamed , Mehrdad Eghlimi , and Davood Manzoor . "Economically Optimized Electricity Trade Modeling: Iran - Turkey Case." Energy Policy 37, no. 2 (2009): 472-483.

Shakouri G., Hamed , Reza Nadimi , and Seyed farid Ghaderi. "A Hybrid TSK - FR Model to study the short - term variations of Electricity Demand due to the Climate Changes." Expert Systems with Applications 36, no. 2 (2009): 1765-1772 .

Shakouri G., Hamed , and R Nadimi . "A novel fuzzy linear regression model based on a non - equality possibility index and optimum uncertainty." Applied Soft Computing Journal 9, no. 2 (2009): 590-598.

MohammadReza Taghi Zade, Hamed Shakouri G., Menhaj , Mehregan , Kazemi , and EzatOllah AsghariZadeh . "Design of a multi - level fuzzy linear regression model for forecasting transport energy demand: A case study of Iran." SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS 6, no. 23 (2009): 1757-1762.

Mehdi Forouzanfar, Ali Doustmohammadi, Samira Hasanzadeh , and Hamed Shakouri G.. "Transport energy demand forecast using multi - level genetic programming." Applied Energy 91, no. 1 (2012): 496-503.

Alyeh Kazemi, Mohammad Reza Mehrregan, Hamed Shakouri G., and Ayda Hosseinifar. "Energy Resource Allocation in Iran Regarding Targeted Subsidies Reform." ENERGY SOURCES PART B ECONOMICS PLANNING AND POLICY 2, no. 41 (2012): n/a.

Babak Saleck Pay, Seyed Hossein Hosseini , and Hamed Shakouri G.. "WHY DO STUDENTS USE VIRTUAL SOCIAL NETWORKS IN IRAN: A SYSTEM APPROACH." Interdisciplinary Description of Complex Systems 11, no. 1 (2013): 108-122.

Kazemi, Aliyeh, Hamed Shakouri G., Mohammad Reza Mehrregan, and Mahnaz Hosseinzadeh. "A fuzzy linear programming model for allocation of oil and gas resources in iran with the aim of reducing the greenhouse gases." Environmental Progress and Sustainable Energy 32, no. 3 (2013): 854-859.

Hosseini, Seyed Hossein, and Hamed Shakouri G.. "Examination of Iran's crude oil production peak and evaluating the consequences: a system dynamics approach." Energy Exploration and Exploitation 32, no. 4 (2014): 673-690.

sadat, Mahdis, Hamed Shakouri G., and Omid Tavakoli. "Comparison of the Relationship Between CO2, Energy USE, and GDP in G7 and Developing Countries: Is There Environmental Kuznets Curve for Those?." Springer Proceedings in Energy Energy Systems and Management, no. 1 (2015): 229-239.

Shakouri G., Hamed . "A decision support system for evaluating effects of Feed-in Tariff mechanism: Dynamic modeling of Malaysia’s electricity generation mix." Applied Energy 146, no. - (2015): 217-229.

Shakouri G., Hamed , and Seyed Hossein Hosseini. "A study on the future of unconventional oil development under different oil price scenarios : A system dynamics approach." Energy Policy 91, no. 1 (2016): 64-74.

Hosseini, Seyed Hossein, Hamed Shakouri G., and Adel Peygami. "A conceptual framework for the oil market dynamics: A systems approach." Energy Exploration and Exploitation , no. (2016): .