دكتراي مهندسی برق؛ كنترل سيستم -  دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي برق: 1378

دانشيار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسي صنايع و سيستم‌ها، سرپرست گرایش انرژی

استاد مدعو موسسه IRSE در دانشگاه UBC (از 2013)