مشاور حوزه کسب و کار، تحقیق و توسعه و رویدادهای کارآفرینی


تحصیلات:

کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استرانژیک

اهم سوابق اجرایی :

- مدیر توسعه کسب و کار شبکه جامع خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش

- مشاور توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان

- مشاور توسعه کسب و کار شرکت فناوری اطلاعات شبکه همراه دانش

- عضو هیات مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایده اندیشان ساعد

- مشاور فروش شرکت ساختمانی فولاد پیشتاز

- مدیر کنترل پروژه شرکت ساختمانی فولاد پیشتاز

- کارشناس کنترل پروژه شرکت صنعتی پترو مارون آریا

- مدرس دروس ریاضی و زبان انگلیسی مدارس شهر تهران

اهم پروژه ها :

- بنیانگذار استارتاپ تیکخوان

- بنیان گذار سلسله رویدادهای حامد

- هم بنیان گذار استارتاپ مدرسه نیوز

- هم بنیان گذار استارتاپ فنی نیوز