اطلاعات بیشتر به زودی درج خواهد شد.

2 سوابق برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه مديريت و برنامه ريزي راهبردي