مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش اول
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش دوم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش سوم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش چهارم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش پنجم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش ششم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش هفتم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش هشتم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش نهم
 مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش دهم
  مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش یازدهم
 علوم داده از منظر شبیه سازی در نرم افزار Vensim
 مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vensim بخش 1
 مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vesnim بخش 2
 مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vesnim بخش 3