خلاصه كتاب پنجمين فرمان تاریخ ثبت : 1397/03/05
طبقه بندي : ,,
عنوان : خلاصه كتاب پنجمين فرمان
فایل : دانلود فايل
تعداد صفحات : 41
توضیحات : اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريشه هاي تفكـر سـاده انگارانـه مـديران و تبيـين ناتواني هايي كه از اين رهگذر سازمانها را گرفتار مي سازد. كتاب حاضر راه حلي جديد و اساسي بـراي درمان مسائل و مشكلات سازمانها ارائه نمي كنـد؛ بلكـه فراخـواني اسـت بـه تفكـر و تـدبر و تـرك ساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند. مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما مـي تـوانيم از اصـول و ضـوابط كلـي آن در زندگي روزمره خود سود ببريم. هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فـرار از تفكـر هسـتند مطالـب چنداني در آن نمي توان يافت.
تصویر :
واژگان مرتبط با این محتوا : سازمان يادگيرنده,تفکر سیستماتیک,دیدگاه سیستمی
تعداد نمایش : 235 <<بازگشت