4- کتاب تلفن همراه و فرهنگ شهروندی
1_287_27_11.jpg
 • نام کتاب - گزارش : 4- کتاب تلفن همراه و فرهنگ شهروندی
 • تاریخ چاپ : 1396
 • نویسندگان : سید مازیار علوی - سید حسین حسینی - شهداد اسحاق پور
 • ناشر : موسسه نشر شهر
 • شابک (ISBN) : 978-600-439-210-5
 • تعداد صفحات : 221
 • فهرست :
 • فصل اول - کلیات

  فصل دوم - کلیات و مبانی نظری

  فصل سوم - فرهنگ شهروندی و تلفن همراه : وضع موجود در شهر تهران

  فصل چهارم - چارچوب سیستمی از اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر

  فصل پبجم - راهبردهای مدیریت شهری در ارتقاء فرهنگ شهروندی با استفاده از تلفن همراه هوشمند

 • مقدمه :
 • کتاب پیش رو به بررسی چگونگی اثر گذاری تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران می پردازد. به این منظور، پس از بررسی جایگاه تلفن همراه در زندگی شهروندان از منظر محققان و پژوهشگران؛ نتایج مطالعات میدانی که وضعیت فعلی فرهنگ شهروندی را در شهر تهران نشان می دهد، ارائه می شود. این مطالعه میدانی به شیوه پیمایشی در سطح شهر تهران انجام شده و در تحلیل نتایج آن، علاوه بر بررسی و تحلیل هر شاخص، نحوه اثر گذاری عوامل متعدد تاثیر گذار و گستردگی و پیچیدگی آن ها، از تحلیل سیستمی، که در فصل چهارم ارائه شده ضمن شناسایی رفتارهای دینامیکی و حلقه های بازخوردی، عوامل کلیدی و اثرگذار مشخص شده اند.عوامل کلیدی عواملی هستند که بیشترین اثرگذاری را در موضوع مورد بررسی دارند و هرگونه تغییر در آن ها، بیشترین تغییر در کل سیستم را در پی خواهد داشت. لذا  در تدو.ین راهبردها و راهکارها، در نظر گرفتن این عوامل، باعث اثرگذاری بیشتر راهبردها شده و با توجه به محدودیت بودجه شهرداری در زمینه ارتقاء فرهنگ شهروندی، با صرف کمترین هزینه، بیشترین بازخورد حاصل خواهد شد. این کتاب می تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران و کارشناسان فرهنگی و شهری به منظور حصول شناخت کافی از ظرفیت های موجود بر بستر تلفن همراه در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی مورد استفاده قرار گیرد.

 • دانلود :