ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : تدوین نقشه راه فناوری صنایع دریایی
  • سازمان - شرکت : ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: تابستان 1395