سازمان امور مالیاتی کشور
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : تفکر سیستمی برای مدیران
  • سازمان - شرکت : سازمان امور مالیاتی کشور
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: بهار 1395