سازمان صنایع دفاع
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : تفکر سیستمی برای مدیران
  • سازمان - شرکت : سازمان صنایع دفاع
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: زمستان 1394