مرکز آموزش های تخصصی کاربردی شرکت فراپردازش
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی
  • سازمان - شرکت : مرکز آموزش های تخصصی کاربردی شرکت فراپردازش
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: تابستان 1395