شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : تفکر سیستمی برای مدیران
  • سازمان - شرکت : شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: تابستان 1395