پژوهشکده شهیدرضایی دانشگاه صنعتی شریف (به سفارش موسسه سفیرفیلم)
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی
  • سازمان - شرکت : پژوهشکده شهیدرضایی دانشگاه صنعتی شریف (به سفارش موسسه سفیرفیلم)
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: پائیز 1392