نگرش سيستمي تاریخ ثبت : 1395/09/30
طبقه بندي : ,,
عنوان کتاب : نگرش سيستمي
تصویر جلد :
نویسنده : مهدي فرشاد
مترجم : <#f:209/>
ناشر : امیرکبیر
سال چاپ : 1362
تعداد صفحات : 247
مقدمه/خلاصه کتاب :

در اين رویکرد هر سيستم مرکب از اجزاء و عناصر است، که با نظم و ترتيب معین با يکديگر ترکيب مي يابند و ساخت سيستم را فراهم مي سازند؛ هر چند هر گونه تغيير و دگرگوني در يک جزء عامل تأثير گذار بر ساير اجزاء است؛ ولي اين تغييرات در راستاي انهدام سيستم نيست، بلکه اين تغييرات در جهت حفظ و ثبات کليت سيستم عمل می کند(فرشاد،1362: 26- 18).

فهرست مطالب :

• در این کتاب نگرشی جامع از جهان تحت عنوان نگرش سیستمی مورد بررسی قرار می گیرد. .../ ص۹

• تفکر ارگانیکی و کل گرایی در مقابل تفکر اتمیستی و عنصرگرایی ... /ص۱۱

• در مکتب تجزیه گرایی، خواص موجودیتها از روی خواص عناصر تشکیل دهنده شان تعیین می شود./ ص۱۵

• اصل برقراری زنجیره قوی علت و معلول از ارکان اصلی جهانبینی مکانیستی بوده است./ ص۱۶

• از دیدگاه ارگانیستی، یک موجود زنده، یک ارگانیسم،کلی است که بسیاری از صفات آن، نه از جمع خواص اجزاء، بلکه از تمامیت و کلیت آن ناشی می شود./ ص۳۰

• مراد از ایجاد وحدت در معرفت، در جهانبینی سیستمی، عبارت از یافتن همشکلی ها و همانندی های واقعی است که در میان پدیده های گوناگون جهان و درجات مختلف سیستم ها وجود دارد./ ص۳۳

• در مکتب گشتالت بر کلیت و جامعیت رفتار یک ارگانیسم و نه عناصر تشکیل دهنده آن تاکید می شود. در اینجا نیز رفتار موجود، کلی است که از شخصیت مستقل برخوردار است و این شخصیت صرفا" مجموع تجلیات رفتاری و حاصل جمع عناصر رفتاری اجزای آن نیست./ ص۳۶

• نقطه آغازین تفکر سیستمی، مفهوم کلیت است./ ص۴۰

• در رابطه با مفهوم اساسی کل سیستم، دو مفهوم محیط یک سیستم و عناصر سیستم نیز تعریف می شود./ ص۴۰

• کلیت که از خصیصه های اصلی هر سیستم است، با خود، صفت عمده ای را به همراه دارد. این صفت، سلسله مراتب یا هیرآرشی است./ ص۴۳

• ارتباط، از عوامل بنیادی شخصیت سیستم است./ ص۴۶

• رابطه رفتاری بین سیستم ها و عناصر آنها .../ص۵۰

• جدول طبقه بندی بولدینگ از سیستم های جهانی /ص۶۰

• مفهوم نظم در یک سیستم با مفهوم آنتروپی منفی مترادف است./ ص۶۴

• یکی از پدیده های قابل توجیه با مکتب ارگانیستی، پدیده موسوم به همپایانی است./ ص۶۷

• حیات، از آنتروپی منفی تغزیه می کند./ ص۷۰

• نظریه عمومی سیستم ها بیش از آنکه یک تئوری باشد، نگرشی جدید و یک پدیده روش شناختی است./ ص۱۴۴

• علم سیبرنتیک و نظریه سیستم ها .../ ص۱۱۸

• در موجودات زنده، انرژی کل موجود، از انرژی داده شده به آن بیشتر می باشد./ ص۱۲۹

تعداد نمایش : 73 <<بازگشت