•  تحلیل سیستمی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر میزان مصرف برق در بخش خانگی استان هرمزگان و تدوین سیاست‎های فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف

•  طراحی و تدوین ساختار و فرآیندهای سازمانی شرکت رایمون‌مدیا

•  تدوین نقشه راه فناوری صنایع دریایی کشور

•  ترسیم درخت فناوری صنعت انیمیشن

•  ترسیم درخت فناوری یادگیری الکترونیک (رایاد)

•  بررسی سیاست‌‌ها و راهبردهای کشور کره‌جنوبی برای توسعه صنعت بازی‌های ویدئویی