•  تحلیل عوامل موثر بر شکاف تعهدات تامین اجتماعی با رویکرد سیستم دینامیک

•  تدوین راهبردهای توسعه کسب و کار بازی‎های رایانه‎ای در کشور (رویکرد سیستمی)

•  طرح تدوین سند راهبردی توسعه صنعت انیمیشن کشور

•  آسیب‎شناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژه‎های نفت و گاز کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار مناسب در برنامه ششم توسعه

•  ارزیابی علت ناکامی‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های انرژی در کشور

•  مطالعات تدوین راهبردهای عملیاتی بند م تبصره 2 قانون بودجه 1393 - بخش اول: توسعه نیروگاه‎های خانگی (مطالعات سیستمی، تطبیقی و اقتصادی)

•  تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران

•  مطالعات تطبیقی طرح تدوين نظام آموزش شغلی-مهارتی در صنعت آب و برق کشور

•  تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی با رویکرد سیستمی

•  ارائه الگوی برنامه‎ریزی انرژی برای تعیین سبد انرژی‎های غیر فسیلی

•  مطالعات شناخت جایگاه و وضعیت كانون‌های وكلاي دادگستری فرانسه

•  مدلسازی دینامیک بازار کار ایران

•  مدلسازی و تحلیل عوامل موثر بر پیک تولید نفت خام کشور

•  آسیب شناسی عدم توفق نظام آموزش و پرورش در استقرار مدارس هوشمند و بررسی تجارب جهانی