موسسه سیستمهای مدیریتی الگومحور (سمام) خدمات زیر را در حوزه های پنج گانه مشاوره‌های سازمانی، خدمات توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک، آموزش، مشاوره علمی و برگزاری رویدادهای فناورانه و کارآفرینی ارائه می‌کند.

 


1. مشاوره‌های سازمانی:

 • بررسی مسائل پیچیده (Complex) سازمانی و فراسازمانی با استفاده از مدلهای مفهومی و مدل‌های کمّی
 • مشاوره مدیران ارشد سازمانی در مسیر تصمیمگیری‌های خرد و کلان (Decision-Making)
 • تسهیل سیاست‌گذاری های خرد و کلان توسط مدل‌های سیستم‌های دینامیکی (System Dynamics) (با استفاده از نرم‌افزارهای ...Vensim, Powersim, iThink and STELLA, Anylogic)
 • برنامه‌ریزی راهبردی (Strategic Planning) و تدوین اسناد راهبردی سازمانی، صنعتی و ملی
 • مطالعات تطبیقی (عملکردی و ساختاری) (Benchmarking)
 • تدوین نقشه راه فناوری (Technology Roadmap) و سایر مطالعات مرتبط با مدیریت فناوری
 • ارزیابی فنی و اقتصادی طرح توسعه کسب و کار (با استفاده از نرم‌افزارهای ...COMFAR, RETscreen )
 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی در سطوح ملی و محلی (با استفاده از نرم‌افزارهای ... LEAP, MESSAGE)

2. خدمات توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک:

 • مطالعاتی

               مطالعه و تحلیل بازار (Market Research)
               نیازسنجی مخاطبین / مشتریان
               امکان‌سنجی (تدوین انواع طرح توجیهی (Business Plan))

 • مدیریت و کنترل پروژه

               خدمات کنترل و مدیریت پروژه (Project Management & Control)
               مستندسازی پروژه (Documentation)

 • مدیریت منابع انسانی (Human Resource)

               معرفی و جذب نیرو
               محاسبه و انجام فعالیت‌های حقوق و دستمزد
               مشاوره مدیریت منابع انسانی
               بیمه تکمیلی
               آموزش ضمن خدمت

 • مالی

               حسابداری و خدمات مربوطه
               مشاوره تامین مالی

 • حقوقی

               مشاوره حقوقی

 • تبلیغات و بازاریابی

               طراحی اقلام تبلیغاتی
               نشر محتوا در شبکه‌های اجتماعی


3. آموزش:

 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی آکادمیک عمومی (با تمرکز بر تفکر سیستمی، سیستم دینامیک و نرم‌افزار Vensim ، برنامه ریزی راهبردی، مدیریت فناوری، مهندسی انرژی و ...)
 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی سازمانی (به صورت اختصاصی‌سازی شده و متناسب با نیازهای مشخص سازمانی)

4. مشاوره علمی:

 • برگزاری جلسات مشاوره درمورد تحقیقات علمی و آکادمیک با تمرکز بر تفکر سیستمی و متدولوژی سیستم های دینامیکی

 


5. برگزاری رویدادهای فناورانه و کارآفرینی:

 • برگزاری استارتاپ ویکند و رویدادهای کارآفرینی
 • برگزاری همایش های علمی و تخصصی
 • برگزاری نمایشگاه های تخصصی