گروه پژوهشی مهندسی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام) آماده ارائه مشاوره‌های سازمانی در زمینه‌های زیر را دارد.

• بررسی مسائل پیچیده سازمانی با استفاده از مدل‎های مفهومی و مدل‌های کمّی

• مشاوره مدیران ارشد سازمانی در مسیر تصمیم¬گیری‌های خرد و کلان

• تسهیل سیاست‌گذاری های خرد و کلان توسط مدل‌های سیستم‌های دینامیکی (System Dynamics)

 ...Vensim, Powersim, iThink and STELLA, Anylogic


• سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی در سطوح ملی و محلی

 ... LEAP, MESSAGE

• ارزیابی فنی و اقتصادی طرح توسعه کسب و کار

 ...COMFAR, RETscreen

• تدوین سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان

• برگزاری دوره‎های آموزشی مرتبط