اعضای هیئت مدیره

 
dr hosseyni

دکتر سید حسین حسینی

مدیر عامل

dr hosseyni

خانم مهندس زهرا صالحی

رئیس هیئت مدیره

dr hosseyni

آقای مهندس اسحاق پور

عضو هیئت مدیره 

همکاران

 
dr hosseyni

خانم مهندس جلالوند

کارشناس واحد پروژه ها

dr hosseyni

خانم مهندس پارسا

کارشناس واحد آموزش

dr hosseyni

خانم مهندس عطایی

کارشناس روابط عمومی و برگزاری رویداد

dr hosseyni

آقای مهندس رجایی

مدیر روابط عمومی موسسه