اعضای هیات مدیره

dr hosseyni

سید حسین حسینی

مدیر عامل

dr hosseyni

مهندس ...

رئیس هیئت مدیره

dr hosseyni

مهندس ...

عضو هیئت مدیره