شناسایی و تحلیل سیستم‎های پیچیده اقتصادی اجتماعی (Socio-Economic Systems)، همواره یکی از دشوارترین فعالیت‎های تصمیم‌گیری و مدیریتی بوده است. در این میان، رویکردها و روش‎های متنوعی توسعه یافته است تا با استفاده از مراحل استاندارد و تعریف‎ شده، این مسیر را آسان نماید. یکی از موثرترین رویکردهای توسعه‎یافته، رویکرد سیستمی است که در آن مسئله در قالب سیستمی که در آن رخ می‌دهد، مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر سایر زیرسیستم‎ها نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‎گیرد. بررسی سابقه تاریخی استفاده از رویکردهای مختلف تحلیلی و تصمیم‎سازی در سطح ملی، صنعتی و بنگاهی در کشور، نشان می‎دهد که بنا به دلایل مختلف، تاکنون رویکردهای خبره‎‌محور استفاده بیشتری شده است.

گروه مهندسی سیستم های مدیریتی الگو محور(سمام)، با این هدف که استفاده تنها از رویکردهای خبره‌محور مناسب نبوده و نیاز به تحلیل‌های سیستمی (کیفی و کمی) نیز وجود دارد، توسعه یافته است. گروه سمام اهداف زیر را دنبال می‌کند:

-        انجام مطالعات جامع سیستمی در جهت بهبود تصمیم‌گیری در سازمان‌ها

-        توسعه راهکارهای مدیریتی نوین

-        مدلسازی کسب و کار

-        مشاوره مدیریتی به مدیران و سازمان‌ها

-        ارائه آموزش برای مدیران و کارشناسان