شناسایی و تحلیل سیستمهای پیچیده اقتصادی اجتماعی (Socio-Economic Systems)، همواره یکی از دشوارترین فعالیتهای تصمیم‌گیری و مدیریتی بوده است. در این میان، رویکردها و روشهای متنوعی توسعه یافته است تا با استفاده از مراحل استاندارد و تعریف شده، این مسیر را آسان نماید. یکی از موثرترین رویکردهای توسعهیافته، رویکرد سیستمی است که در آن مسئله در قالب سیستمی که در آن رخ می‌دهد، مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر سایر زیرسیستمها نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد. بررسی سابقه تاریخی استفاده از رویکردهای مختلف تحلیلی و تصمیمسازی در سطح ملی، صنعتی و بنگاهی در کشور، نشان میدهد که بنا به دلایل مختلف، تاکنون رویکردهای خبره‎‌محور استفاده بیشتری شده است.

موسسه سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام)، با این هدف که استفاده تنها از رویکردهای خبره‌محور در مطالعات اقتصادی-اجتماعی کافی نبوده و نیاز به مدلسازی‌های سیستمی (کیفی و کمی) نیز وجود دارد، توسعه یافته است.

در این راستا، موسسه سمام ماموریت اصلی خود تحت عنوان «توسعه راهکارهای نوین مدیریتی مبتنی بر مدلسازی کسب و کار» را به صورت زیر تبیین می‌کند:

  • انجام مطالعات جامع سیستمی در جهت بهبود تصمیم‌گیری ها در سطح ملی، صنعتی و بنگاهی
  • توسعه راهکارهای مدیریتی نوین
  • مدلسازی کسب و کار و سایر پدیده های اقتصادی-اجتماعی
  • مشاوره مدیریتی به مدیران و سازمان‌ها
  • ارائه خدمات آموزشی برای مدیران و کارشناسان

همچنین موسسه سیستمهای مدیریتی الگو محور (سمام) با عنایت به اهمیت توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک در وضعیت کنونی اقتصاد ملی و با واکاوی و آسیب شناسی اکوسیستم کسب و کارهای خرد و کوچک در کشور، یکی از اهداف کوتاه تا میان مدت خود را در زمینه رشد و توسعه بنگاه های کوچک و تداوم آن‌ها در بازار تعریف نموده است. در این زمینه، موسسه سمام برای ارائه راهکارهای علمی، تخصصی و عملیاتی در جهت کاهش آسیب‌پذیری فضای کسب و کار و  رشد و پویایی اقتصاد ملی گام برداشته است و یکی دیگر از حوزه های اصلی فعالیت خود را به صورت زیر تبیین می‌کند:

  • ارائه خدمات مدیریتی برای توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک

در این راستا و با هدف تسهیل شکل­گیری کسب و کارهای خرد و موچک، موسسه سمام حوزه فعالیت­های دیگر خود را به صورت زیر تبیین نموده است :

  •  برگزاری رویدادهای فناورانه و کارآفرینی

همچنین موسسه سمام عضو حقوقی انجمن ایرانی پویا شناسی سامانه ها نیز می باشد.

برای آشنایی بیشتر با خدمات موسسه سمام به زیرمنوی «خدمات قابل ارائه» و یا منوی «خدمات سمام» بخش‌های «مشاوره سازمانی» ، «خدمات توسعه کسب و کار» ، «دوره‌های آموزشی» ، «مشاوره علمی» , «برگزاری رویدادهای فناورانه»مراجعه نمایید.