ابزارهای رویکرد سیستمی
رویکرد سيستمي، نوعي فرآيند شناختی است كه در راستای دست یابی به درک کامل و جامع از یک موضوع به تحليل و تركيب آن می پردازد.
 ١٨:١١ - يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٣متن کامل >>
استفاده از سیستم‌های دینامیکی جهت ارزیابی ریسک احتمالی
ارزیابی ریسک ساختارها در مقابله با خطرات احتمالی یکی از مهم ترین ملاحظات هر سازمانی یا سیستمی است.
 ١٦:٣٩ - يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ١متن کامل >>
خدمات موسسه سمام
موسسه سیستم های مدیریتی الگو محور سمام با توجه به اهمیت نگرش سیستمی در پیشرفت و اعتلای سازمان ها، کسب و کارهای خرد و کوچک و .... به وجود آمده است.
 ٢١:١١ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابزارهای تفکر سیستمی: 6 مفهوم مهم در رابطه با تفکر سیستمی
در این مطلب از مجموعه بلاگ‌های تفکر سیستمی (System thinking) موسسه سمام، به بینش اصلی و ابزار مورد نیاز برای پرورش و توسعه تفکر سیستمی جهت مقابله با مشکلات پیچیده می پردازیم. هدف این مطلب افزایش مهارت افراد در نگرش به پدیده ها و تقویت تفکر سیستمی است.
 ٢٠:٥١ - سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ١متن کامل >>
مقایسه مدل سازی پویا و مدل سازی فرآیند
مدل سازی فرآیند و مدل سازی پویا دو موضوع متفاوت، اما مرتبط هستند.
 ١٠:١٢ - پنج شنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
استفاده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در شبیه سازی سیستم تولید به هنگام
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل حاصل از شبیه سازی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘـﺮي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺣﺎﺿـﺮ در ﻳـﻚ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم را درك ﻛﺮد. ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ را در اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻـﺤﻴﺢ ﻳـﺎري داد.
 ١٣:٠٦ - چهارشنبه ١٤ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
sme چیست؟
امروزه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می آیند.
 ٠٩:٠٧ - يکشنبه ١١ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>