> سوابق دوره های آموزشی سازمانی > مديريت و برنامه ريزي راهبردي