3- نگرش سيستمي
book3.jpg
 • عنوان کتاب : 3- نگرش سيستمي
 • نویسنده : مهدي فرشاد
 • ناشر : امیرکبیر
 • سال چاپ : 1362
 • تعداد صفحات : 247
 • فهرست مطالب :
 • - در این کتاب نگرشی جامع از جهان تحت عنوان نگرش سیستمی مورد بررسی قرار می گیرد. .../ ص۹
  - تفکر ارگانیکی و کل گرایی در مقابل تفکر اتمیستی و عنصرگرایی ... /ص۱۱
  - در مکتب تجزیه گرایی، خواص موجودیتها از روی خواص عناصر تشکیل دهنده شان تعیین می شود./ ص۱۵
  - اصل برقراری زنجیره قوی علت و معلول از ارکان اصلی جهانبینی مکانیستی بوده است./ ص۱۶
  - از دیدگاه ارگانیستی، یک موجود زنده، یک ارگانیسم،کلی است که بسیاری از صفات آن، نه از جمع خواص اجزاء، بلکه از تمامیت و کلیت آن ناشی می شود./ ص۳۰
  - مراد از ایجاد وحدت در معرفت، در جهانبینی سیستمی، عبارت از یافتن همشکلی ها و همانندی های واقعی است که در میان پدیده های گوناگون جهان و درجات مختلف سیستم ها وجود دارد./ ص۳۳
  - در مکتب گشتالت بر کلیت و جامعیت رفتار یک ارگانیسم و نه عناصر تشکیل دهنده آن تاکید می شود. در اینجا نیز رفتار موجود، کلی است که از شخصیت مستقل برخوردار است و این شخصیت صرفا" مجموع تجلیات رفتاری و حاصل جمع عناصر رفتاری اجزای آن نیست./ ص۳۶
  - نقطه آغازین تفکر سیستمی، مفهوم کلیت است./ ص۴۰
  - در رابطه با مفهوم اساسی کل سیستم، دو مفهوم محیط یک سیستم و عناصر سیستم نیز تعریف می شود./ ص۴۰
  - کلیت که از خصیصه های اصلی هر سیستم است، با خود، صفت عمده ای را به همراه دارد. این صفت، سلسله مراتب یا هیرآرشی است./ ص۴۳
  - ارتباط، از عوامل بنیادی شخصیت سیستم است./ ص۴۶
  - رابطه رفتاری بین سیستم ها و عناصر آنها .../ص۵۰
  - جدول طبقه بندی بولدینگ از سیستم های جهانی /ص۶۰
  - مفهوم نظم در یک سیستم با مفهوم آنتروپی منفی مترادف است./ ص۶۴
  - یکی از پدیده های قابل توجیه با مکتب ارگانیستی، پدیده موسوم به همپایانی است./ ص۶۷
  - حیات، از آنتروپی منفی تغزیه می کند./ ص۷۰
  - نظریه عمومی سیستم ها بیش از آنکه یک تئوری باشد، نگرشی جدید و یک پدیده روش شناختی است./ ص۱۴۴
  - علم سیبرنتیک و نظریه سیستم ها .../ ص۱۱۸
  - در موجودات زنده، انرژی کل موجود، از انرژی داده شده به آن بیشتر می باشد./ ص۱۲۹

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 • در اين رویکرد هر سيستم مرکب از اجزاء و عناصر است، که با نظم و ترتيب معین با يکديگر ترکيب مي يابند و ساخت سيستم را فراهم مي سازند؛ هر چند هر گونه تغيير و دگرگوني در يک جزء عامل تأثير گذار بر ساير اجزاء است؛ ولي اين تغييرات در راستاي انهدام سيستم نيست، بلکه اين تغييرات در جهت حفظ و ثبات کليت سيستم عمل می کند.