17- پویایی های سیستم
book17.png
 • عنوان کتاب : 17- پویایی های سیستم
 • نویسنده : سوشيل
 • مترجم : دکتر ابراهيم تيموری - عليرضا نورعلی - نريمان ولی زاده
 • ناشر : انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران
 • سال چاپ : 1391
 • تعداد صفحات : 448
 • فهرست مطالب :

 • پيشگفتار دکتر  فارستر
  ديباچه
  ضرورت پويايی های سيستم
  متدلوژی پويايی های سيستم
  کاربرد های متدولوژی پويايی های سيستم
  مدل پويايی های سيستم
  اجزای سازنده پويايی های سيستم
  اجزای مدل پويايی های سيستم
  اصول سيستم ها
  شبيه سازی و اعتبار سنجی مدل پويايی های سيستم
  آزمايش و تحليل مدل پويايی های سيستم
  استفاده کاربردی از مدل پويايی های سيستم
  مروری کوتاه بر چند مورد کاوری
  مسائل کاربردی
  عنوان
  پيوست
  منابع و مراجع

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 • پويايی های سيستم متدلوژی مطالعه و مديريت سيستم های بازخوری پيچيده مانند سيستم های موجود در حوزه کسب و کار  و ساير سيستم های اجتماعی است. در واقع می‌توان گفت از اين متدلوژی برای بررسی و مطالعه  تمامی انواع سيستم ها بازخوری استفاده شده است.
  اين متدلوژی نخستين بار توسط جی . دابليو . فارستر مطرح شد . اولين کتاب وی که در سال  1961 و با نام (( پويايی های صنعتی )) منتشر شد . هنوز هم به  عنوان کتاب مرجع پايه اي  در اين حوزه  شناخته ميشود.