چاپ        ارسال به دوست

استفاده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در شبیه سازی سیستم تولید به هنگام

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم (just in time) ﺑﺮاي نخستین ﺑﺎر توسط اﻳﺠﻲ ﺗﻮﻳـﻮدا و همکارانش در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم را ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد: ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻪ در آن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت درﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. دو اﺻـﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮاﺳـﺎس آن ﺑﻨـﺎﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺣـﺬف اﺗﻼﻓﻬـﺎ و اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ.

اﺟﺰاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮ، اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﻠﻮﻟﻲ، ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺸﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻧﺒـﺎن، ﺗﻮﻟﻴـﺪ در دﺳـﺘﻪﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ، زﻣﺎن های راه اﻧـﺪازي ﺳﺮﻳﻊ، ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﻨﺒﻊ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺮه ور ﺟﺎﻣﻊ، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن.

 


مقالات مرتبط:

 


ترکیب پویایی شناسی سیستم ها و Big Data

نقاط اهرمی از دیدگاه تفکر سیستمی

 


ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﺎن درﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ است. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ اي ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻛﻪ درﺻـﺪد اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ورود ﻣﻮاد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ را ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻬﺮه وري را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ارزش اﻓﺰوده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺤـﺼﻮل را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎري ﺑﺴﻴﺎر زﻣﺎن ﺑـﺮ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از راه های بررسی اﺑﻌﺎد ﻣﺨتلف این سیستم شبیه سازی می باشد.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ به نظر می‌رسد که استفاده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭘﻮﻳﺎ و علت شکست ﺑرخی از ﺳﻴﺴﺘم هاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاﺷﺪه در ﺻـﻨﻌﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آن ها و همچنین این که ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻛـﺪام ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺎﻛـﺎﻣﻲ در اﺟـﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻲﺷﻮد مفید باشد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ روش ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ را در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﻲﮔـﺬارد ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و دروﻧﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻟﮕﻮي ﺧﺎص آن ﺠﺎ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد. استفاده از تکنیک پویایی سیستم ها می تواند در پیش بینی عملکرد سیستم تولید به هنگام در صنایع مختلف مفید باشد.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﺑﺨش هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘـﺎرﺳﻴـﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ درك ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ درك ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤـﻪ اﺟـﺰا و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آن ها در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﻣﺪل ها ﻫﻤﻮاره اﺑﻌﺎد ﺳﺎده ﺷـﺪه واﻗﻌﻴـﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن درك و دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﻂ مشی هاي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮرسی کرد.

ﺑـﺮای اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﻓﻮرﺳـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻳﻚ روش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻳﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﭘﻮﻳﺎﻳﻲﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﻌﺪ از آن ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺮاي ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺗـﺪوﻳﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاري در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺷﻮاﻫﺪي دال ﺑـﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درك و ﻓﻬﻢ ﻣﺤﻴﻄ هاي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻴﺴﺘﻢ و اﻳن که ﭼﮕﻮﻧﻪ آن رﻓﺘﺎر ﺑـﺮ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺳﻴـﺴﺘﻢ در آﻳﻨـﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨد.

ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺌـﻮري اﻃﻼﻋـﺎت- ﺑـﺎزﺧﻮرد ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘم هاي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ را ﺑﺮايﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد. ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰا در ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺟﻬـﺎن از ﻧﺮخ ها، ﺳﻄﻮح و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺑﺎزﺧﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺟﺮﻳـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت از ﺟﺮﻳـﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑـﻮدن و ﺗـﺄﺧﻴﺮ از اﺟـﺰاي ﻣﻬـﻢ ﻫـﺮﺳﻴـﺴﺘﻤﻲ اﺳـﺖ.

ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻴﺴﺘم هاي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳت های ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ. از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳت ها ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را اراﺋﻪ دﻫـﺪ ﺑـﺮاي اﺟـﺮا درﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﺑﻂ اﺟـﺰاي ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮاي ﺑﺤـﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع بهتر است از ﻧﻈـﺮات ﺧﺒﺮﮔـﺎن کمک گرفت.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل حاصل از شبیه سازی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘـﺮي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺣﺎﺿـﺮ در ﻳـﻚ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم را درك ﻛﺮد. ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ را در اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻـﺤﻴﺢ ﻳـﺎري داد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎرﻛﺮد اﺳﺎﺳﻲ و اﺻﻠﻲ روﻳﻜﺮد ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﺪل ذﻫﻨـﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن ها ﺑﻪ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ها، ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ.

منابع:

  Prentice Hall, MIT Press


١٣:٠٦ - چهارشنبه ١٤ شهريور ١٣٩٧    /    شماره : ٣١٨    /    تعداد نمایش : ٦٠٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج